Splošni pogoji poslovanja

Spoštovani uporabniki spletne strani PravniPortal.si

Spletna stran PravniPortal.si je dostopna na naslovu http://www.pravniportal.si oziroma http://www.pravnastoritev.si oziroma preko drugih naslovov (url), ki uporabnika samodejno prevežejo na osnovno spletno stran.

Vsak uporabnik spletne strani PravniPortal.si potrjuje, da je seznanjen s celotnim besedilom teh Splošnih pogojev poslovanja in načina uporabe spletne strani (v nadaljevanju: Pogoji) ter se z njimi v celoti strinja in jih sprejema.

Lastnik spletne strani je:


Inštitut za pravne rešitve informacijske družbe Maribor
IPRID
Gorkega ulica 51
2000 Maribor
e-pošta: info@iprid.si oziroma preko obrazca
tel: 041 764 842
Davčna številka: SI 17637937
Matična številka: 2271192000


Namen

Namen spletne strani PravniPortal.si je nudenje pravnih informacij in pravnih dokumentov ter predstavitev drugih dejavnosti, ki jih izvaja Inštitut za pravne rešitve informacijske družbe Maribor (v nadaljevanju IPRID).

IPRID se bo po najboljših močeh trudil posredovati najbolj točne podatke na svoji spletni strani, vendar uporabnike spletnih strani opozarja, da so vsebine informativnega značaja, zato ne jamči in ne prevzema nobene odgovornosti za njihovo točnost in celovitost. Uporabniki objavljene vsebine uporabljajo na lastno odgovornost.

Ti splošni pogoji veljajo med uporabnikom oziroma kupcem in prodajalcem v zvezi z uporabo spletne strani PravniPortal.si oziroma v zvezi s kupčevo ponudbo za nakup izdelka prodajalca obkavljenega na spletni strani PravniPortal.si.

Uporabnik spletne strani je vsakdo, kdor se ob vstopu na spletno stran PravniPortal.si zavezuje, da je opravilno sposoben in starejši od 18 let. Uporabnik vstopa na spletno stran z namenom, da bo opravil nakup v lastnem imenu in za lasten denar oziroma je zakoniti zastopnik pravne osebe, v okviru katere vstopa na spletno stran PravniPortal.si.

Kupec je vsak uporabnik spletne strani PravniPortal.si, ki prodajalcu posreduje ponudbo za nakup blaga prodajalca, ne glede na to, ali gre za fizično ali pravno osebo.

Ti splošni pogoji prevladajo nad drugimi in/ali nasprotnimi pogodbenimi pogoji uporabnika, kupca ali pogodbenimi pogoji druge osebe, ki odstopajo od teh splošnih pogojev.

Ti splošni pogoji veljajo ne glede na registrirani ali dejanski sedež uporabnika in ne glede na njegovo dejansko sposobnost razumevanja jezika, v katerem so ti splošni pogoji sestavljeni.

Oddaja ponudbe kupca

Vse navedene lastnosti izdelkov v okviru spletne strani PravniPortal.si, vključno s ceno, so zgolj informativne narave in ne predstavljajo ponudbe prodajalca, temveč nezavezujoče vabilo k ponudbi, razen če je prodajalec izrecno navedel drugače.

Cene posameznih izdelkov so zapisane na spletni strani PravniPortal.si in vključujejo DDV, razen če ni posebej drugače označeno.

Pri kupoprodajni pogodbi prek spletne strani PravniPortal.si ne gre za prodajo po vzorcu ali modelu. V vsakem primeru so dopustna odstopanja od slikovne podobe izdelka, ki jo prodajalec predstavlja.

Pogoj za oddajo ponudbe v spletni strani PravniPortal.si je predhodna registracija uporabnika. Uporabnik se mora ob prvem nakupu registrirati (s tem se vpiše v zbirko podatkov kupcev in pridobi svoje uporabniško ime in geslo). Ob vsakem naslednjem nakupu se uporabnik v spletno stran ponovno prijavi, kjer lahko spreminja in posodablja svoje podatke (naslov, geslo za dostop, pregleda pretekla naročila itd). Podrobnosti o varovanju zasebnosti uporabnikov so predstavljene v posebnem dokumentu.

Kupec lahko med izdelki, ki so objavljeni v spletni strani PravniPortal.si, izbere tiste izdelke, za katere nakup je zainteresiran. Ob izbiri s klikom na gumb »v košarico« določen izdelek premakne v »košarico«. 

S klikom na gumb »oddaj« kupec opravi prvi korak pri podaji zavezujoče ponudbe prodajalcu za nakup izdelka iz košarice. Pred podajo ponudbe lahko kupec prosto spreminja razpoložljive elemente ponudbe.

Ponudba je veljavna le pod pogojem, če kupec s klikom na ustrezni gumb v naslednjem koraku potrdi, da se strinja s predmetnimi splošnimi pogoji in jih s tem naredi za sestavni del ponudbe. 

Ponudba kupca se daje glede na ceno izdelka, ki je navedena v košarici kupca. Kupec se obvezuje za izbran izdelek plačati toliko, kot je pred podajo ponudbe kupca navedeno v razdelku »za plačilo«, vključno z vsemi manipulativnimi stroški, stroški dostave ali plačili in podobnimi stroški ter morebitnimi davki, dajatvami ali popusti. Kupec potrjuje, da je s tem seznanjen in se s tem strinja, kar potrdi v naslednjem koraku. 

Ponudba se šteje za podano le, če je ustrezno podana prek spletne strani PravniPortal.si v za to predvidenih korakih. To velja tudi za vse morebitne dodatne zahteve, pogoje ali navodila kupca, ki so lahko v zvezi z vsebino ponudbe.

Kupec prejme pogodbo o nakupu po elektronski pošti na svoj vpisani naslov. Obenem lahko kupec s svojim uporabniškim imenom in geslom na spletni strani PravniPortal.si pregleda vse njegove opravljene nakupe in njegove sklenjene pogodbe.

Sprejem ponudbe

Potrdilo prejema obvezujoče ponudbe kupca s strani prodajalca, ki sledi po odpošiljanju ponudbe kupca, še ne predstavlja sprejema ponudbe s strani prodajalca. 

Sprejem ponudbe kupca se opravi z odpošiljanjem posebnega elektronskega sporočila prodajalca. Kakršnakoli drugačna izpolnitvena ali drugačna konkludentna ravnanja prodajalca ne štejejo za sprejem ponudbe s strani prodajalca.

Sprejem ponudbe je s strani prodajalca v vsakem primeru dan pod odložnim pogojem, da način plačila, izbran s strani kupca, stoodstotno zagotavlja plačilo celotne plačilne obveznosti kupca prodajalcu, ter da je prodajalec opravil in potrdil dobavljivost blaga v skladu z elementi ponudbe kupca.

Po sprejemu ponudbe s strani prodajalca so pogoji vsakokratne kupoprodajne pogodbe med kupcem in prodajalcem določeni in jih ni mogoče spreminjati, razen če ti splošni pogoji določajo drugače.

Način plačila

Spletna stran PravniPortal.si omogoča plačilo s plačilnim nalogom (UPN) in plačilo s PayPal (https://www.paypal.com/si) pod pogoji, določenimi v teh splošnih pogojih oziroma pod pogoji, ki so nujni za izvršitev plačila na strani posrednika plačila.

Plačila se opravljajo izključno v evrih (EUR) ali v primeru, da je sedež prodajalca zunaj evro območja, v valuti, ki predstavlja veljavno plačilno sredstvo v državi sedeža prodajalca, preračunano v evre.  Kupec se strinja, da sme prodajalec v primeru suma zlorabe kateregakoli načina plačila po svoji prosti presoji vsako takšno transakcijo brez predhodnega obvestila predati v reševanje pristojnim organom.Kupec ne more pobotati svoje plačilne obveznosti s terjatvijo, ki jo ima do prodajalca. 

Kupec se zaveda in se strinja, da lahko njegov izvajalec plačilnih storitev za namen izpolnitve kupčevih plačilnih obveznosti v zvezi z nakupom po teh splošnih pogojih kupcu zaračuna morebitne stroške transakcije, ki prodajalcu niso znani. Kupec se strinja, da takšne stroške nosi sam. 

Dostava in prevzem izdelka

Prodajalec se obveže, da bo kupcu  omogočil dostop do kupljenega izdelka na spletni strani PravniPortal.si s pomočjo kupčevega uporabniškega imena in gesla, ki ga je kupec izbral ob prijavi oziroma v ponudbi.

Prodajalec se obveže, da bo lahko kupec kupljen izdelek prenesel na svoj računalnik oziroma svojo napravo do 10 krat.

Kupec lahko kupljen izdelek uporablja izključno za lastne potrebe.

Prodajalec sme v primeru zaznanih težav z izpolnitvijo plačilne obveznosti kupca oddajanje izdelka v dostop po svoji prosti presoji odložiti ali preklicati do popolne izpolnitve plačilne obveznosti kupca.

Prodajalec se obvezuje, da bo kupcu omogočil dostop do kupljenega izdelka praviloma takoj in najkasneje v 5 delovnih dneh od potrditvenega sporočila, da sprejema ponudbo kupca in da je kupec izdelek plačal.

Hramba računov in zgodovine naročil

Računi in zgodovina naročil se hrani v e-obliki za vsakega uporabnika na strežniku oziroma na spletni strani PravniPortal.si. Vsak uporabnik ima dostop samo do svoje zgodovine naročil z računi. Računi se obdelujejo v skladu z zakonodajo Republike Slovenije.

Vračilo izdelkov

Zaradi narave izdelkov in glede na upoštevanje 43.c člena ZVPot vračilo izdelkov žal ni možno. V kolikor kupec meni, da je prejel napačen izdelek, naj to sporoči čim prej, najkasneje pa v roku 14 dni preko obrazca.

Odgovornost

Izdelki, ki jih kupec kupi v okviru spletne strani PravniPortal.si, je potrebno obravnavati kot nakup dokumenta, ki lahko služi zgolj kot pomoč pri urejanju posameznih zadev, zato ni nujno, da so uporabni za vse primere.

V nobenem primeru nakup izdelka na spletni strani PravniPortal.si ne predstavlja pravnega nasveta!

Vsi izdelki, ki se pridobijo v okviru spletne strani PravniPortal.si, se uporabljajo le kot vodilo oz. pomoč pri pripravi lastnega dokumenta. Vse uporabnike ali kupce, ki bodo uporabili navedene vzorce, opozarjamo, da morajo pri uporabi slednjih v vsakdanjem življenju obravnavati vsak primer individualno, torej glede na konkretne okoliščine in glede na slednje ustrezno urediti pridobljen izdelek. V primeru kakršnihkoli dvomov pri uporabi izdelkov, pridobljenih v okviru spletne strani PravniPortal.si, svetujemo posvetovanje s pravnim strokovnjakom.

Prodajalec opozarja, da ne odgovarja za nobeno neposredno ali posredno škodo, ki bi uporabniku ali kupcu ali tretjim osebam nastale pri uporabi ali v zvezi z uporabo izdelkov. Prodajalec si bo prizadeval, da uporabnikom nudil najbolše možne kakovostne izdelke, vendar hkrati opozarja, da ne jamči za njihovo pravilnost in nadalje za njihovo uporabnost, saj ni nujno, da bo z njimi uporabnik dosegel želen cilj, saj prodajalec ne pozna konkretne zadeve, v kateri bo uporabnik uporabil pridobljen izdelek. 

IPRID ali druge pravne ali fizične osebe, ki so sodelovale ali sodelujejo pri nastanku in izdelavi spletne strani PravniPortal.si, ne prevzemajo odgovornosti za občasno nedelovanje strani in tudi ne za morebitno škodo, nastalo zaradi delovanja ali nedelovanja spletne strani. Zato ne odgovarjajo za škodo ali neprijetnosti, ki bi izhajale iz obstoja ali neobstoja spletne strani, iz dostopa do in/ali uporabe in/ali nezmožnosti uporabe informacij na spletni strani in/ali za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini, ne glede na to, ali so bili obveščeni o možnosti take škode.

V kolikor uporabnik meni, da je določena vsebina objavljena protipravno, vljudno prosimo, da nas o tem dejstvu nemudoma obvesti preko e-pošte: info@iprid.si ali preko obrazca.

IPRID si pridržuje pravico, da spremeni, doda ali odstrani vsebine kadarkoli, na kakršenkoli način, delno ali v celoti, ne glede na razlog ter brez predhodnega opozorila. Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.

Povezave

Z namenom večje uporabnosti so določene povezave usmerjene na druge spletne strani izven naše spletne strani in niso v nikakršni povezavi IPRID ter nad njimi IPRID nima nadzora, zato zanje ne more jamčiti, prevzemati odgovornosti za vsebine in tudi ne prejemati ali posredovati pritožb glede (ne)delovanja ali glede vsebin, na katere je vzpostavljena povezava.

Varstvo zasebnosti

IPRID se zaveda pomena varstva zasebnosti svojih uporabnikov. Več o varstvu zasebnosti  je zapisano v posebnem dokumentu, kjer je opredeljena tudi uporaba piškotkov.

Spremembe

Pogoji uporabe so bili sprejeti 2. januarja 2014 in IPRID si pridružuje pravico do njihovih sprememb, dopolnitev in izboljšav brez izrecne najave naključnim uporabnikom spletne strani.

 

Inštitut za pravne rešitve informacijske družbe Maribor
IPRID
Gorkega ulica 51
2000 Maribor
info@iprid.si